代孕|代孕网|代孕|北京代孕|深圳代孕|代孕

Vedtægter

Navn, hjemsted og formål.

§ 1 Laugets navn er VEDBÆK BÅDELAUG, og dets hjemsted er Rudersdal Kommune.

§ 2 Bådelauget har til formål at varetage dets medlemmers interesser i alle forhold vedrørende Vedbæk Havn.

Bådelaugets medlemmer.

§ 3 Som stemmeberettigede medlemmer af lauget kan optages bådpladslejere i Vedbæk Havn, inklusive bådejere med tildelt fast eller midlertidig gæsteplads. Én bådplads giver én stemme. Som ikke stemmeberettigede medlemmer kan optages bådpladslejernes nærmeste familie og medejere. Her udover kan der som ikke stemmeberettigede medlemmer optages personer, som står på venteliste til bådplads i Vedbæk Havn, men som endnu ikke har opnået en sådan.

Bådelaugets ledelse.

§ 4 Bestyrelsen består af 5 til 7 medlemmer, der vælges af den ordinære generalforsamling. Valget gælder 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Generalforsamlingen vælger hvert år 2 suppleanter samt 2 revisorer.

Stk. 2. Senest 8 dage efter den ordinære generalforsamling vælger bestyrelsen en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer af sin midte. Der føres protokol fra bestyrelsens møder.

§ 5 Bestyrelsen har ledelsen af bådelauget.

Hvert år udarbejder bestyrelsen årsregnskabet for lauget, ligesom den fastsætter budgettet.

Lauget tegnes af formanden og kassereren hver for sig.

Generalforsamlingen er bådelaugets øverste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i sidste halvdel af april måned med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Godkendelse af regnskab
  4. Valg af bestyrelse
  5. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent for det kommende år.
  6. Eventuelt

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen træffer beslutning herom, eller når mindst 20 medlemmer skriftligt overfor formanden begærer det med angivelse af de emner, der ønskes behandlet. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.

Årsregnskab.

§ 6 Bådelaugets regnskab løber fra 1. januar til 31. december, hvorefter det afsluttede regnskab i revideret stand forelægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

Lovændringer og opløsning af bådelauget.

§ 7 Til lovændringer samt til opløsning af bådelauget kræves beslutning på en generalforsamling, hvor mindst en tredjedel af bådelaugets medlemmer er tilstede. Er dette medlemstal ikke mødt, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, som da er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

I tilfælde af opløsning bestemmer den opløsende generalforsamling, hvordan der skal forholdes med laugets formue.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling

den 10. oktober 1988 og ændret på den

ekstraordinære generalforsamling i Rungsted,

den 24. april 1999, samt ændret på den

ekstraordinære generalforsamling i Vedbæk,

den 26. april 2005

paragraph

武汉代孕|代孕| 捐卵 |代孕网|武汉代孕|代孕|武汉代孕|捐卵| 武汉代孕|代孕|代孕| 北京代孕|代孕网 |武汉代孕 | 广州代孕 | 武汉代孕|捐卵|上海代孕|武汉代孕|代孕|深圳代孕|武汉代孕|北京代孕|武汉代孕 | 捐卵|代孕