代孕|代孕网|代孕|北京代孕|深圳代孕|代孕

Profil

Den historiske baggrund
Vedbæk Havn Bådelaug (VHB) blev etableret under en stiftende generalforsamling den 10 OKT 1988.

Baggrunden var den, at en stor gruppe bådpladslejere, som i SEP 1988 havde samlet sig i ”Aktionsgruppen Vedbæk Havn”, ønskede at protestere mod fgennemførelsen af Lokalplan 32 af AUG 1986 som omfattede byggeri af klubhuse og andre landbaserede faciliteter, til et samlet beløb af 25 millioner kroner. Trods et stort antal protester fra bådpladslejernes side følte man at dette projekt var blevet ”trukket ned over hovedet” på bådpladslejerne og at kommunens politikere havde valgt en arkitektonisk løsning, der i højere grad tilgodeså det æstetiske og offentlige interesser end rent havneformål.

Den største anstødssten var, at bådpladslejen ville blive fordoblet, og at man skulle betale for noget, som ikke tilgodeså bådpladslejernes primære ønsker om forbedrede forhold m.h.t. urodæmpning i havnen og andre faciliteter til direkte gavn for bådpladserne.

Halvdelen af bådejerne blev på kort tid medlemmer
VHB fik fra starten stor opbakning og meget hurtigt et betydeligt antal medlemmer, ca. 50% af bådpladslejerne. Under Jes Christoffersens formandskab assisteret af J.P.Bonde Petersen, forsøgte VHB at få byggeriet standset og omlagt, så det imødekom brugernes ønsker om indretning og økonomi. Dette lykkedes dog ikke.

Jes Christoffersen fratrådte derefter, solgte sin båd og flyttede af anden grund fra kommunen, og ved et bestyrelsesmøde 27. APR 1989 rekonstituerede bestyrelsen sig med Bent Simonsen som formand, Claes Rechnitzer som næstformand, Bonde Petersen som sekretær, Klavs Henningsen som kasserer og Palle Rydal Drost.

Kampen for bådpladslejernes forhold
Makkerskabet Simonsen/Rechnitzer anlagde en mere pragmatisk holdning til VHB´s muligheder for at leve op til VHB’s formålsparagraf.
For at nå dette mål ville det være en nødvendighed at VHB kunne få indflydelse og medbestemmelse i alle fremtidige forhold vedrørende havnen gennem en plads i Havnebestyrelsen (HB).

Ved et møde den 26. SEP 1989 i Samarbejdsudvalget for Vedbæk Havn (SU), til hvilket Bent Simonsen og Claes Rechnitzer var inviteret, redegjorde Bent Simonsen for laugets primære interesser omkring havnens faciliteter set fra et bådejersynspunkt, sikkerhed på havnen, tekniske installationer, urodæmpning og en sikring af at havnens indtægter fra bådpladslejerne, primært blev anvendt til rent havnerelaterede formål.

VHB fremførte, at lauget havde et ønske om at øve indflydelse på fremtidige havneprojekter og de økonomiske konsekvenser i betragtning af at de bådpladslejere som VHB repræsenterede var den største indtægtskilde for havnen. Udfra almindelige demokratiske principper burde VHB derfor have samme status i HB som erhvervsfiskerne og Håndværker- og Borgerforeningen, der hver havde en bestyrelsespost i den 9 mand store havnebestyrelse. Desuden ønskede VHB at være medlem af SU.

SU vedtog at udtale, at VHB ville være velkommen i samarbejdsudvalget og at man iville være positive overfor, at VBH søgte optagelse i havnebestyrelsen.

Havnebestyrelsen, hvoraf kommunalbestyrelsen udpeger flertallet afviste imidlertid kategorisk VHB´s ønske om selvstændig repræsentation i Havnebestyrelsen.

I 1992 fik vi en plads i Havnebestyrelsen
Den 9. DEC 1992 vedtog Samarbejdsudvalget at optage VHB i udvalget, og ved Samarbejdsudvalgets ordinære møde 31.3.1993 blev Bent Simonsen udpeget til sammen med udvalgets Jan Britze at beklæde den ene af Samarbejdsudvalgets 2 poster i Havnebestyrelsen.

VHB var hermed repræsenteret i HB med de muligheder det indebar for at påvirke den fremtidige udvikling i havnen i det forum hvor afgørelserne træffes.

Ændring af takster og reglement
Siden da har VHB været repræsenteret i HB, hvor lauget i tidens løb har fremlagt en lang række sager, herunder en revision af havnereglementet som tidligere var et uoverskueligt sammensurium af regler og takster.

Havnens faciliteter
Det nye havnereglement indebar bl.a. at sejlerne fik tilladelse til selv at betjene den elektriske mastekran. VHB anskaffede to transportvogne på et tidspunkt hvor det lå meget tungt med at få havnen til at bekoste denne betydelige hjælp til sejlerne. I samarbejde med VS blev det besluttet at opført et mastestativ og i skrivende stund er endnu et mastestativ også i samarbejde med VS, vedtaget af HB

Bådelauget og det kommunale flertal i Den erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn.
Siden Bådelaugets stiftelse i 1988 og efterfulgt af Bådelaugets plads I fondsbestyrelsen, var det en stadig kilde til frustration at kommunen sad på begge sider af bordet når der skulle drøftes forhold omkring havnens anvendelse af de pladslejer, der udgjorde godt 80% af havnens indtægter.

Kommunen håndterede havnen som om det var en afdeling af kommunen, hvilket på ingen måde var tilfredsstillende for bådejernes repræsentanter.
I året 2004 var Sejlklubben repræsenteret I fondsbestyrelsen ved Henning Gudmand-Hoyer og bådelauget ved Niels de Bang.

Da årsberetningen for 1003 skulle underskrives i marts 2004, blev dette gjort af HGH og NdeB med begrundet forbehold, idet der blev henvist til at bogføringsloven ikke var overholdt.. – Disse forbehold fik Erhvervs-og Selskabsstyrelsen til at gå ind i sagen om det kommunale flertal I fondsbestyrelsen.

Herefter blev sagen overtaget af Tilsynet med kommuner, der meddelte, at der ikke måtte være kommunalt flertal i fondens bestyrelse. Daværende borgmester Erik Fabrin bad herefter indenrigsministeriet som appel instans om at gå ind I sagen. Indenrigsministeriet kom imidlertid til samme resultat.

Søllerød Kommune anlagde herefter i samarbejde med Kommunernes Landsforening en retssag mod Indenrigsministeriet (nu betegnet Velfærdsministeriet). Landsretsretssagen tabte kommunen og KL, hvorefter Fondens bestyrelsessammensætning blev ændret. Se den fulde ordlyd af landsretsdommen af 17. April 2009. KLIK HER

Udvidelsen af Vedbæk havn
Bådelauget har i erkendelse af at Vedbæk Havn’s ydre værker længe har været nedslidte og utætte for sandgennemstrømning, og at uroen i havnen navnlig under storme fra Nord er ubehageligt siden 2006 arbejdet på ,at få disse forhold bragt i orden ved at udbygge havnen mod øst, således at nytilkomne pladslejere kunne deltage i financieringen af udvidelsen.
I 2013 er VVM-redegørelsen godkendt af Rudersdal Kommune og Kystdirektoratet, Ny Lokalplan er udarbejdet og Detailplanen for havneudbygningen er sendt til Kystdirektoratet.

flag

På den nordlige mole står Vedbæk Havns flagspil.

Salingsflag – Vedbæk bådelaug

Salingsflag (små 55,- kr. og store 65,- kr.), Bestilles ved at sende mail til kassereren: catrechnitzer@gmail.com, med angivelse af: Navn, bådens navn, pladsnr. og flagstørrelse. – og samtidig overførsel af beløbet til konto: 1551-3384454.
Flaget vil blive leveret i cockpittet / på båden.

武汉代孕|代孕| 捐卵 |代孕网|武汉代孕|代孕|武汉代孕|捐卵| 武汉代孕|代孕|代孕| 北京代孕|代孕网 |武汉代孕 | 广州代孕 | 武汉代孕|捐卵|上海代孕|武汉代孕|代孕|深圳代孕|武汉代孕|北京代孕|武汉代孕 | 捐卵|代孕